Undang-Undang Perniagaan (Organisasi Perniagaan) (Nota Perniagaan Tingkatan 4)

Perniagaan

Undang-Undang Perniagaan | Organisasi Perniagaan | PerniagaanTingkatan 4 | Nota Ringkas My Wislah |

Maksud Undang-Undang Perniagaan

Undang-undang merupakan suatu peraturan yang termaktub dan ditentukan oleh sesebuah masyarakat untuk mengawal kelakuan dan tingkah laku anggota sendiri.


Dalam konteks negara Malaysia, Parlimen memainkan peranan untuk menggubal undang-undang untuk peringkat Persekutuan manakala Dewan Undangan Negeri (DUN) pula menggubal undang-undang untuk peringkat negeri dan kerajaan tempatan.

Undang-undang yang berkaitan dengan perniagaan digubal dan dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan setiap aktiviti perniagaan dijalankan mengikut peraturan yang telah ditetapkan dan memberikan kesan positif terhadap persekitaran perniagaan.

Setiap perniagaan yang dijalankan adalah tertakluk kepada peraturan dan undangundangnya tersendiri.


Hal ini termasuk aspek undang-undang berkaitan dengan penubuhan dan operasi.Organisasi Perniagaan dalam Kerangka Perundangan

Kesihatan dan Keselamatan

 • Aspek kesihatan dan keselamatan berkaitan dengan peraturan kebakaran dan perlindungan pemakanan pekerja.
 • Undang-undang memastikan organisasi perniagaan mematuhi peraturan keselamatan dalam menjalankan operasi perniagaan.

Pekerjaan

 • Undang-undang yang berkaitan dengan aspek pekerjaan ialah menekankan kadar upah minimum, tempoh waktu bekerja dan diskriminasi pekerjaan.
 • Undang-undang melarang perniagaan mengamalkan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan kaum, agama dan jantina dengan mengeratkan perpaduan dan semangat kerjasama dalam kalangan rakyat Malaysia.

Maklumat

 • Pada abad ke-21, dunia mengalami ledakan maklumat yang membolehkan maklumat mudah diperoleh dan boleh dicapai dengan cepat.
 • Dengan itu, undang-undang perlindungan maklumat penting untuk mengelakkan berlakunya cetak rompak dan perlindungan data sulit daripada diceroboh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Perancangan

 • Perniagaan memerlukan bangunan sebagai premis untuk menjalankan operasi perniagaan seperti bangunan kilang kereta Proton untuk mengeluarkan kereta nasional negara di Malaysia.
 • Di Malaysia, lesen perniagaan diperoleh berdasarkan undang-undang Persekutuan sementara bangunan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri.

Persaingan

 • Sistem ekonomi negara menggalakkan unsur persaingan dengan harga yang berdaya saing untuk memberikan faedah yang besar kepada pengguna.
 • Untuk mewujudkan persaingan yang sihat, undang-undang diperlukan untuk mengawal aktiviti persaingan, iaitu dalam persaingan harga, pasaran dan antarabangsa.

Pengiklanan

 • Aktiviti pengiklanan merupakan satu komponen dalam campuran promosi yang menyebarkan maklumat produk kepada pengguna dengan menggunakan media massa.
 • Undang-undang berkaitan dengan pengiklanan perlu digubal atau meminda undang-undang sedia ada supaya sesuai dengan keperluan semasa.

Undang-Undang Syarikat

 • Undang-undang diwujudkan sebagai garis panduan untuk memulakan dan menjalankan operasi sesebuah perniagaan.
 • Butiran undang-undang syarikat berkaitan dengan entiti perniagaan termasuklah aspek pengurusan dan bidang kuasa pihak pengurusan yang ada dalam organisasi.

Persekitaran

 • Aktiviti perniagaan pada masa ini memerlukan inisiatif penggubalan undang-undang berkaitan alam sekeliling dengan mengambil kira kepentingan masyarakat termasuklah pengurusan perniagaan dalam pembuangan sisa pengeluaran yang berbahaya kepada manusia.
READ :   Organisasi Bermotifkan Untung (OBU) (Ciri Ciri dan Contoh) (Nota Ringkas Perniagaan Tingkatan 4)

Related posts