Apa Maksud peribahasa Abu Jahal?

Apa Maksud peribahasa Abu Jahal?Maksud Peribahasa Abu Jahal: Orang yang jahat


READ :   Apa Maksud peribahasa Tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata?

Related posts