Faktor-Faktor Penggubalan Piagam Madinah (STPM | Sejarah)

Sejarah


Faktor-Faktor Penggubalan Piagam Madinah | Sejarah | STPM | Huraikan | Bincangkan | My Wislah | Wislah Malaysia |

Faktor-Faktor Penggubalan Piagam Madinah

Faktor penggubalan Piagam madinah adalah untuk Keperluan sistem perundangan yang khusus bagi menangani masyarakat orang Islam dan bukan Islam. Piagam Madinah membuktikan bahawa Islam mempunyai satu sistem politik yang teratur dan kemas. Perlembagaan Madinah juga melahirkan pemerintahan yang berpegang teguh kepada Prinsip Musyawarah. Dalam konteks ini, semua kaum berhak untuk menyuarakan masalah mereka. Piagam ini mewujudkan peraturan tatanegara bagi menyelesaikan segala masalah penduduk Madinah. Contohnya, setiap penduduk Madinah mempunyai hak untuk menentukan hak dan tanggungjawab walaupun dalam masyarakat yang berbilang kaum, keturunan, kebudayaan, agama, dan kepercaaan atas kerajaan yang didirikan iaitu kerajaan Islam Madinah.            Selain itu, adalah bertujuan untuk menyatukan pelbagai suku kaum yang terdapat di Madinah. Nabi Muhammad SAW menggunakan kedudukannya untuk memantau serta mengambil tindakan yang diperlukan bagi mewujudkan iklim politik yang stabil. Piagam ini meletakkan asas bagi menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Perlembagaan ini menyatupadukan penduduk Islam dan bukan Islam di bawah satu unit politik yang diterajui oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarakat berbilang agama dan keturunan di Madinah dianggap sebagai satu masyarakat atau ummah yang mempunyai kewajipan dan tanggungjawab terhadap Negara Islam. Contohnya, Piagam ini menyatukan orang Islam iaitu suku Aus dan Khazraj-Suku Aus terdiri daripada Bani Abd. Aqsyal, Bani Amr bin Auf, Bani Ummyah dan sebagainya manakala Suku Khazraj pula Bani al-Najjar, Bani Zurayq, Bani Auf dan sebagainya. Orang bukan Islam pula merupakan masyarakat Yahudi, masyarakat Hunafa, Agama Wathani (menyembah berhala) dan sebagainya.

Seterusnya adalah untuk mengelak timbulnya senario yang tidak diingini dalam kalangan kaum Aus dan Khazraj serta membendung eksploitasi kaum Yahudi. Piagam ini juga memberi kebebasan menjalankan kegiatan ekonomi kepada semua penduduk. Peraturan ini dibuat untuk mengelakkan pemboikotan ekonomi oleh orang-orang Yahudi ke atas umat Islam seperti yang dilakukan oleh kaum Quraisy Makkah sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Kebebasan dalam kegiatan perniagaan dan keadaan yang aman di Madinah telah menarik minat pedagang-pedagang luar untuk datang ke Madinah. Akhirnya Madinah telah menjadi pusat perdagangan penting di semenanjung Tanah Arab. Dengan itu, umat Islam secara beransur-ansur telah menguasai ekonomi Madinah dan di kawasan persekitarannya. Kegiatan riba telah diharamkan di Madinah.

Faktor seterusnya adalah Bertujuan untuk mendapat pengiktirafan negara-negara jiran dan lambang negara yang berdaulat. Nabi Muhammad SAW ialah seorang negarawan yang pintar, bijak dan mempunyai pandangan jauh dalam politik. Semasa Nabi Muhammad SAW menetap di Madinah, keadaan penduduk Madinah yang berbilang suku, keturunan, kebudayaan, dan kepercayaan berada dalam pecah-belah telah menimbulkan idea kepada baginda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan mewujudkan perpaduan dalam satu kerajaan baharu, iaitu kerajaan Madinah yang berorientasikan pemerintahan Islam. Baginda menjadikan penduduk Madinah sebagai contoh kepada penduduk dunia. Penduduk atau masyarakat yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW akan menjadi masyarakat terbaik, mempunyai akhlak yang terpuji, tersusun dan sempurna.

Di samping itu, faktor mengukuhkan keamanan negara. Masyarakat Madinah bersama-sama menggembeleng tenaga menghadapi ancaman musuh dan larangan menandatangani apa-apa jua persetujuan dengan pihak luar tanpa persetujuan Baginda. Orang Yahudi yang akur kepada piagam ini diberi jaminan hidup dan bebas menngamalkan agamanya di Makkah. Mereka dikenakan bayaran perbelanjaan peperangan bersama-sama umat Islam yang lain dan menajadi satu ummah dengan orang-orang Islam, kecuali mereka yang berdosa dan bersalah. Perlembagaan Madinah menjamin kebebasan hak asasi kaum Yahudi dan penganut-penganut agama lain. MasyarakatMadinah bebas menganut dan mengamalkan agama dan adat istiadat masing-masing tanpa sekatan. Kebebasan itu meliputi kebebasan diri, kebebasan beragama, kebebasan berfikir dan bersuara, kebebasan beramal, kebebasan bekerja dan sebagainya. Jaminan kebebasan ini meliputi segala aspek kehidupan selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Tiada paksaan dalam kepercayaan seseorang adalah antara perkara yang disetujui oleh Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah. Orang Yahudi tidak boleh memaksa penduduk Madinah untuk menganut agama mereka. Orang Yahudi tidak boleh menindas golongan yang lemah. Mereka yang mematuhi perlembagaan, akan diberi jaminan perlindungan dan keselamatan.


Seterusnya adalah untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan penduduk Maidnah yang berbilang kaum dan kepercayaan. Ia adalah penting untuk menghadapi tentangan yang dilakukan oleh golongan musyikirin Makkah. Perpaduan dapat mengukuhkan pertahanan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dan diperketatkan lagi oleh masyarakat Islam dan bukan Islam bagi memastikan Madinah tidak mudah diceroboh oleh musuh luar. Piagam ini meletakkan asas bagi menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Perlembagaan ini menyatupadukan penduduk beragama Islam dan bukan Islam di awah satu unit politik yang diterajui oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarakat berbilang agama dan keturunan di Madinah dianggap sebagai satu masyarakat atau ummah yang mempunyai kewajipan dan tanggungjawab terhadap Negara Islam. Penduduk Islam yang terdiri dua kumpulan Muhajirin dan Ansar diasuh menjadi satu kumpulan yang kuat bagi mengelakkan musuh mengambil kesempatan daripada perpecahan mereka. Persaudaraan Islam bertujuan mempereratkan hubungan persahabatan sesama Islam tanpa mengira keturunan, tempat tinggal dan warna kulit. Piagam ini membuktikan bahawa Islam tidak memutuskan hubungan dengan bukan Islam. Terdapat toleransi dalam Islam demi menjaga keharmonian hidup masyarakat. Piagam ini berperanan supaya masyarakat berbilang bangsa hidup aman damai, teratur dan bersistem serta menghindarkan permusuhan

Related posts