Contoh Surat Rasmi Wakil Kuasa

Contoh Surat Rasmi

Contoh Surat Rasmi Wakil Kuasa | Surat Rasmi Wakil Kuasa | My Wislah | Wislah Malaysia |

Surat Rasmi Wakil Kuasa

Adakah anda berminat untuk menulis Surat Rasmi Wakil Kuasa? Kini anda berada di tempat yang betul. Kerana artikel ini secara khusus menyediakan “Contoh Surat Rasmi Wakil Kuasa” yang mungkin dapat membantu anda.

Contoh Surat Rasmi Wakil Kuasa

Contoh 1:

[Nama Syarikat/Perniagaan]

[Alamat Surat Menyurat]

[Tarikh]

Kepada:

[Ketua Jabatan],

[Jabatan],

[Alamat Surat Menyurat],

[Nama Penuh],

Tuan/Puan,

  1. Saya memohon pihak tuan/puan memberi kebenaran kepada [Nama Wakil], sebagai wakil kuasa bagi syarikat/perniagaan kami untuk menguruskan semua urusan berkaitan dengan:
  2. Menandatangani dokumen-dokumen rasmi seperti kontrak, memorandum persefahaman dan sebagainya bagi pihak syarikat/perniagaan kami;
  3. Menghadiri mesyuarat dan perbincangan dengan pihak berkepentingan dan menyampaikan maklumat dan keputusan yang dibuat kepada kami;
  4. Mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh keuntungan bagi syarikat/perniagaan kami dalam selaras dengan dasar-dasar dan matlamat syarikat/perniagaan kami.
  5. Saya sertakan bersama-sama surat ini salinan dokumen pengenalan [Nama Wakil] dan surat kuasa rasmi dari syarikat/perniagaan kami.

Sekian, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

[Penyelia Syarikat/Perniagaan]

Contoh 2:

[Logo syarikat]

Tuan/Puan,

Pengurus,

ABC Sdn. Bhd.

Jalan Tun Razak,

50400 Kuala Lumpur.

Perihal: Permohonan Wakil Kuasa

Dengan hormatnya, saya, Ahmad Bin Mohd, NRIC 801209-08-xxxx, ingin memohon wakil kuasa kepada saudara dalam urusan syarikat kami dengan butir-butir seperti di bawah:

Nama Syarikat: DEF Sdn. Bhd.

Alamat Syarikat: No. 10, Jalan Tun Hussein, 43200 Cheras, Selangor.


Tempoh Wakil Kuasa: Dari 1 Mei 2023 hingga 30 Jun 2023.

Urusan yang dibenarkan: Semua urusan yang berkaitan dengan syarikat DEF Sdn. Bhd. termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian, penjualan, akaun, urusan bank dan urusan undang-undang.

Maklumat Wakil Kuasa:

Nama: Azizah Binti Ali

NRIC: 830101-10-xxxx

Alamat: No. 5, Jalan Seri Wangsa, 43200 Cheras, Selangor.

No. Telefon: 012-3456789

Saya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar dan sahih. Saya juga bersedia memberikan butir-butir tambahan jika diminta oleh pihak syarikat.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[ tandatangan ]

Ahmad Bin Mohd

Pemegang Saham

Tarikh: 12 April 2023

Takrif dan Faedah Surat Rasmi Wakil

Surat rasmi wakil merujuk kepada surat yang ditulis oleh seseorang yang mewakili sesebuah organisasi, badan atau individu. Surat ini biasanya digunakan untuk menyampaikan maklumat, meminta sesuatu, atau memberikan respon terhadap sesuatu.

Terdapat beberapa faedah utama dalam penulisan surat rasmi wakil, antaranya:

  • Menunjukkan profesionalisme – Surat rasmi wakil biasanya dihasilkan dengan format yang betul dan bahasa yang sopan. Ini membantu menunjukkan kepada penerima surat bahawa organisasi atau badan yang diwakili adalah profesional dalam urusan komunikasi.
  • Meningkatkan kredibiliti – Dengan menggunakan surat rasmi wakil, penerima surat akan lebih cenderung mengambil permintaan atau maklumat yang disampaikan serius. Ini kerana surat rasmi wakil membuktikan bahawa permintaan atau maklumat itu datang daripada sesebuah organisasi atau badan yang sah.
  • Menjelaskan niat – Surat rasmi wakil biasanya dihasilkan untuk tujuan tertentu, seperti meminta bantuan atau memberikan respon terhadap sesuatu. Dengan menyatakan niat secara jelas dalam surat, penerima surat akan lebih mudah memahami apa yang diminta atau dijawab.

Oleh itu, penulisan surat rasmi wakil adalah penting dalam komunikasi rasmi. Ia membantu meningkatkan keberkesanan komunikasi serta menunjukkan profesionalisme dan kredibiliti organisasi atau badan yang diwakili.

Related posts