Perakaunan (Maksud, Fungsi, Konsep, Prinsip, Tujuan, Kitaran, Cabang)

Perakaunan (Maksud, Fungsi, Konsep, Prinsip, Tujuan, Kitaran, Cabang)

Maksud Perakaunan | Fungsi Perakaunan | Konsep Perakaunan | Prinsip Perakaunan | Tujuan Perakaunan | Kitaran Perakaunan | Cabang Perakaunan |

Maksud Perakaunan             

 • Perakaunan Adalah proses merekod, meringkas, mengelas, menganalisis dan mengkomunikasi maklumat-maklumat dari peristiwa ekonomi.
 • Perakaunan merupakan perekodan urus niaga kewangan yang berlaku dalam organisasi perniagaan dan bukan perniagaan secara sistematik termasuk prestasi perniagaan, kedudukan kewangan, perancangan dan analisis kewangan.
 • Perakaunan merupakan proses merekod urus niaga kewangan yang berlaku dalam organisasi perniagaan secara sistematik. Ini termasuk prestasi perniagaan, kedudukan kewangan, perancangan dan analisis kewangan.

Maksud Perakaunan Menurut Tokoh       

 • Menurut Noor Afza Amran, ‎Masanita Mat Noh, ‎Natrah Saad  (2013), Perakaunan ialah satu bahasa perniagaan, yang berupaya mengkomunikasikan maklumat penting yang berlaku dalam dunia perniagaan.
 • Mengikut Gan Kim Keng (1993: 3-4), perakaunan ialah satu cabang ilmu pengetahuan tentang catatan, pengelasan, ringkasan, analisis, dan tafsiran rekod urus niaga serta ramalan hasil dan kekayaan sesuatu entiti.

Fungsi Perakaunan

Penyediaan Laporan

 • Menyediakan laporan kewangan bulanan, sukuan dan tahunan Universiti kepada Lembaga Gabenor Universiti, Jawatankuasa Tetap Kewangan, pengurusan Universiti serta Agensi Pusat
 • Menyediakan penyata kewangan Universiti dan Kumpulan tahunan
 • Menyediakan laporan bil-bil tertunggak kepada pihak Agensi Pusat
 • Menyediakan laporan tahunan Universiti, nota dan memorandum Jemaah Menteri yang berkaitan dengan hal-hal kewangan
 • Menyediakan laporan untuk Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi

Pengurusan Pengauditan

 • Mengurus hal-hal berkaitan pengauditan Penyata Kewangan Tahunan USM

Pemantauan Perlaksanaan Perakaunan

 • Memantau perlaksanaan dan pematuhan dasar yang berkaitan pengurusan perakaunan
 • Pemantauan transaksi kewangan dan pematuhan kepada piawaian perakunanan yang digunapakai

Urusetia

 • Menjadi urusetia Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun Universiti

Khidmat Nasihat

 • Memberi khidmat nasihat berkaitan hal ehwal perakaunan kepada Universiti dan Yayasan USM

Konsep Perakaunan

 • Usaha yang berterusan. Konsep ini mengandaikan sesebuah perniagaan akan beroperasi dalam jangka masa yang tidak terbatas. Urusniaga akan direkod pada kos sejarah kerana perniagaan akan beroperasi dalam jangka masa panjang.
 • Entiti Berasingan. Rekod perniagaan dengan rekod peribadi pemilik diuruskan secara berasingan.
 • Ketekalan. Membolehkan prestasi perniagaan dalam sesuatu tempoh perakaunan dibandingkan dengan tempoh perakaunan yang lain. Perubahan kaedah boleh dibuat dengan alasan yang kukuh dan kesan perubahan ini perlu ditunjukkan di dalam penyata kewangan untuk tahun-tahun sebelumnya.
 • Materialiti. Hanya butiran yang dianggap material sahaja yang direkodkan di dalam penyata kewangan.
 • Wang Sebagai Ukuran. Konsep ini menegaskan rekod urusniaga hanya dibuat bagi urusa niaga yang dinyatakan dalam nilai wang. Penggunaan nilai wang menghapuskan masalah ketidak seragaman dalam merekod urusniaga, pelaporan serta perbandingan. Aset dan liabiliti dinyatakan dalam bentuk yang boleh difahami (contohnya penggunaan nilai ringgit (RM).

Prinsip Perakaunan

 • Ketekalan: 1. Prosedur perakaunan yang digunakan mestilah konsisten dari satu tempoh ke tempoh perakaunan yang lain; 2. Ia bertujuan perbandingan maklumat kewangan dibuat dengan adil. Contohnya penggunaan kaedah susut nilai aset bukan semasa mestilah konsisten pada setiap tempoh perakaunan.
 • Prinsip Kos: 1. Semua aset perniagaan yang diperolehi hedaklah dinilai dan direkodkan dalam penyata kewangan berdasarkan harga sebenar atau kos asal pembelian; 2. Contohnya perniagaan membeli kenderaan bernilai RM90,000 pada 2015, pada tahun 2018 nilai pasaran kenderaan biasanya akan jatuh. Namun demikian untuk merekod dalam penyata kewangan mesti direkod pada nilai asal yang dibeli; 3. Pengecualian kepada peraturan ini ialah apabila perniagaan dalam proses penutupan dan pembubaran.
 • Pengiktirafan Hasil dan Belanja.  Semua Hasil (belum terperoleh atau belum terima) dan semua belanja (belum bayar atau prabayar) perlu diambil kira ketika menyediakan penyata kewangan pada akhir tempoh perakaunan. Ia bertujuan untuk mengetahui untung bersih sebenar yang dijana oleh perniagaan sepanjang tempoh perakaunan.

Tujuan Perakaunan

Perakaunan mempunyai beberapa tujuan, antaranya ialah: 1. Proses perakaunan memberi maklumat yang berkaitan dengan perniagaan kepada pihak yang berkaitan dan berkepentingan untuk membuat perancangan dan tindakan seterusnya.
 2. Perakau Perakaunan akan menjadi p njadi pengawalan dan lan dan pengawasan yang berkesan erkesan bagi sesuatu urusniaga kewangan iaitu dengan mancatat, mengkelas, meringkas dan mentafsir semua urus niaga tersebut.
 3. Penyata kewangan bukan sahaja dianalisis bagi mengetahui keputusankeputusan yeng lepas, tetapi juga dapat menolong pihak pengurusan merangka strategi dan polisi perniagaan pada masa hadapan.
 4. Kedudukan dan stabiliti stabiliti sesuatu sesuatu perniaga perniagaan dapat ditakrifkan itakrifkan melalui melalui maklumat-maklumat daripada laporan kewangan dan penyata-penyata pada akhir tahun.

Kitaran Perakaunan

Proses kitaran perakaunan dapat dibahagikan kepada 8 peringkat.

 • Ia bermula dengan permerolehan segala maklumat urus niaga daripada dokumen sumber seperti invois, nota debit, resit, baucar pembayaran dan keratan cek. Dokumen sumber ini diperoleh apabila urus niaga berlaku secara harian.
 • Seterusnya, maklumat daripada dokumen sumber tersebut akan direkodkan ke Buku Catatan Pertama, iaitu jurnal secara harian. kemudiannya, Jurnal akan diposkan ke lejar dalam akaun-akaun yang berkenaan sama ada sebelah debit atau kredit. Biasanya pengeposan ke lejar akan dilakukan setiap akhir bulan.
 • Selepas itu, akaun-akaun lejar akan diimbangkan dan baki-baki daripada akaun lejar disenaraikan dalam Imbangan duga, baki-baki tersebut dipindahkan ke Imbangan duga pada tempoh akhir perakaunan.
 • Selanjutnya, pelarasan dilakukan untuk memadankan hasil dengan belanja dalam satu tempoh perakaunan. Pelarasan-pelarasan yang berkaitan termasuk belanja terdahulu dan terakru, hasil terdahulu dan terakru, susut nilai peruntukan hutang ragu serta pelarasan-pelarasan lain. Apabila pelarasan sudah dilakukan, Imbangan duga terselaras akan disediakan.
 • Pada akhir tempoh perakaunan, penyata kewangan akan disediakan berdasarkan baki-baki dalam Imbangan duga terselaras. Peringkat akhir dalam perakaunan adalah catatn penutupan. Catatan penutupan akan dibuat dalam jurnal dan diposkan ke akaun lejar untuk tempoh perakaunan yang berikutnya.

Cabang Perakaunan

Cabang perakaunan iaitu perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan.

Perakaunan Kewangan

Perakaunankewangantertumpukepadapengeluaranmaklumatperakaunan kepada pihak luaran perniagaan seperti pelabur, pemiutang,agensi kerajaan dan orang awam untuk membolehkan mereka membuatkeputusan. Maklumat ini disampaikan dalam bentuk penyata kewanganyang menunjukkan keuntungan atau kerugian, dan kedudukan kewanganperniagaan (jumlah harta yang dimiliki dan obligasi yang ditanggung olehperniagaan) dalam sesuatu tempoh tertentu. Penyata kewangan inidisediakan berdasarkan piawaian perakaunan yang dikenali sebagaiprinsip-prinsip perakaunan yang diterima umum (Generally AcceptedAccounting Principles).

Perakaunan Pengurusan


Perakaunanpengurusantertumpukepadapengeluaranmaklumatperakaunan dalam bentuk kewangan yang diperlukan oleh pihakdalaman, iaitu pihak pengurusan perniagaan untuk mengurus danmengawal operasi harian serta membuat perancangan perniagaan.Pengurus perniagaan menggunakan maklumat yang disediakan olehperakaunan pengurusan untuk membentuk matlamat keseluruhanperniagaan, menilai prestasi jabatan dan individu yang ada dalamperniagaannya, menentukan sama ada perlu dikeluarkan produk baru danlain-lain lagi. Perakaunan pengurusan juga menyediakan data yang akandigunakan oleh pengurus untuk membuat keputusan. Apabila keputusantelah dibuat, pengurus menggunakan data berkenaan untuk menilaikeputusan. Data sebenar dibandingkan dengan data yang dirancang.Sebarang perbezaan dinilai untuk menentukan hala tuju pengurusankewangan perniagaan.


READ :   Tujuan Perniagaan (Nota Ringkas Perniagaan Tingkatan 4)

Related posts