Konsep Asas Perniagaan (Nota Ringkas Perniagaan Tingkatan 4)

Perniagaan

Konsep Asas Perniagaan | Nota Ringkas PerniagaanTingkatan 4 | My Wislah |

Konsep Asas Perniagaan

Konsep asas perniagaan merangkumi enam komponen utama:


Barang dan Perkhidmatan

Secara umumnya, kombinasi barang dan perkhidmatan dikenali sebagai produk. Barang dan perkhidmatan ini disediakan dan ditawarkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.

Barang ialah sesuatu yang mempunyai bentuk fizikal. Barang merupakan objek yang dapat dilihat serta disentuh.

Perkhidmatan ialah aktiviti yang memberikan faedah kepada pengguna dan peniaga. Perkhidmatan tidak mempunyai bentuk fizikal secara khusus dan disalurkan terus kepada pengguna olch peniaga yang menyediakan perkhidmatan tersebut.

Contoh: Barang: perabot, makanan dan pakaian


Perkhidmatan: pengangkutan, insurans dan pelancongan

Memuaskan Keperluan dan Kehendak Pengguna

Keperluan ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk meneruskan kehidupan. Keperluan adalah terhad dan mudah dipuaskan serta sama bagi semua individu.


Kehendak pula ialah keinginan manusia untuk hidup dengan lebih selesa. Kehendak tidak terhad dan sukar dipuaskan serta berbeza antara individu.

Peniaga perlu menawarkan barang dan perkhidmatan yang dapat memenuhi dan memuaskan keperluan dan kehendak manusia jika mereka mahu memajukan perniagaan.


Pertukaran Nilai

Pertukaran nilai merupakan aktiviti urus niaga yang melibatkan tindakan pembeli memberikan sesuatu yang bernilai (wang) kepada penjual sebagai balasan kepada produk yang diperoleh. Urus niaga akan berlaku sekiranya wujud persetujuan antara penjual dengan pembeli tentang harga yang ditetapkan.

Keuntungan Perniagaan

Keuntungan ialah lebihan hasil jualan setelah ditolak semua kos yang terlibat. Contoh kos-kos yang terlibat ialah kos pengeluaran dan kos operasi.

Keuntungan = Jumlah jualan – Jumlah kos

Tahap keuntungan yang diperoleh sesebuah perniagaan boleh dijadikan petunjuk jika perniagaan itu berjaya dan mampu bersaing di pasaran. Pada masa yang sama, keuntungan akan melambangkan imej dan kecemerlangan sesebuah perniagaan.

Apabila sesebuah perniagaan telah berjaya memaksimumkan keuntungan seperti yang telah ditetapkan, perniagaan tersebut bertanggungjawab untuk menyumbang semula sebahagian daripada keuntungan kepada masyarakat setempat.

Penjual dan Pembeli

Penjual ialah individu yang menawarkan barang atau perkhidmatan. Pembeli pula ialah pihak yang memerlukan atau menghendaki barang atau perkhidmatan tersebut. Peniaga dan pembeli melakukan urus niaga di pasaran.

Kontrak Perniagaan


Kontrak ialah perjanjian yang dimeterai oleh dua atau lebih individu. Pihak-pihak tersebut akan terikat secara sah kepada perjanjian yang telah dipersetujui.

READ :   Milikan Tunggal (Maksud, Ciri, Kebaikan, Kelemahan, Contoh Nama, Pendaftaraan Perniagaan)

Related posts