Klasifikasi Perniagaan (Size (Kecil, Sederhana, Besar) & Sektor (Utama (Primer), Kedua, Ketiga)) (Nota Perniagaan Tingkatan 4)

Perniagaan


Klasifikasi Perniagaan | Size Kecil | Size Sederhana | Size Besar | Sektor Utama (Primer) | Sektor Kedua | Sektor Ketiga | Nota PerniagaanTingkatan 4 | Nota Ringkas My Wislah |

Maksud Klasifikasi Perniagaan

Klasifikasi perniagaan merupakan penyusunan perniagaan dalam sesuatu kelompok tertentu mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Perniagaan diklasifikasikan kepada dua kelompok, iaitu saiz dan sektor.Size (Kecil, Sederhana, Besar)

Saiz perniagaan boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu kecil, sederhana dan besar. Di Malaysia satu definisi seragam telah ditetapkan oleh Majlis Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Kebangsaan (MPPK). Definisi tersebut diguna pakai oleh semua kementerian dan agensi kerajaan, institusi kewangan dan pengawal selia yang terlibat dalam program pembangunan PKS.

Faktor penentuan saiz perniagaan ialah:

  • jumlah jualan tahunan
  • bilangan pekerja tetap

Kedua-dua aspek ini berbeza untuk perniagaan yang terlibat dalam aktiviti pengilangan dan perkhidmatan:

Sektor (Utama (Primer), Kedua, Ketiga)

Sektor perniagaan terbahagi kepada tiga, iaitu sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Ketiga-tiga sektor saling memerlukan dalam memastikan aktiviti perniagaan berjalan lancar tanpa sebarang masalah.


Related posts