Kata Kerja Transitif, Tak Transitif  & Pasif (Contoh) (Aspek Tatabahasa, Bahasa Melayu)

Bahan Sekolah

Kata Kerja | Contoh Kata Kerja Transitif | Tak Transitif | Pasif | Aspek Tatabahasa | Bahasa Melayu |

Kata Kerja

Kata Kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja.

Kata Kerja terbahagi kepada:

  • Kata Kerja Transitif  (Perbuatan Melampau)
  • Kata Kerja Tak Transitif (Perbuatan tidak Melampau)
  • Kata Kerja Pasif

Kata Kerja Transitif

Kata Kerja Transitf ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain. Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut (objek). Ayat ini mesti ada peyambutnya (objek).

Kata Kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan contohnya mengambil, mendermakan, membacakan, menduduki, mempersilakan.

Kata Kerja Transitif menggunakan imbuhan men, men …i, men …kan, memper, memper…i, dan memper…kan.

Contoh Kata Kerja Transitif

Subjek (Pelaku)Kata Kerja TransitifPenyambut (Objek)
Dia sukamembacaBuku
Raisamemukulseekor ulat
ZuhairimenjualKayu
Aliberjalanke padang
Wahidmelanggarseekor kambing

Kata Kerja Tak Transitif

Kata Kerja Tak Transitif  ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri, tidak kepada benda atau orang lain. Oleh itu, ia tidak mempunyai penyambut.

Kata Kerja Tak Transitif ialah Kata Kerja yang dapat berdiri sendiri dalam ayat, yakni tidak memerlukan objek lagi.

Kata Kerja Tak Transitif ada yang berbentuk asal dan ada yang berimbuhan ber, men, ter, ber… an, dan ber…kan.

Contoh Kata Kerja Tak Transitif

Subjek (Pelaku)Kata Kerja Tak TransitifKeterangan
Kamimandidi kolam itu.
Sayamenyanyidengan kuat
Kamarulberjalanke sekolah
Diasenyumsemasa berjalan

Kata Kerja Pasif

Kata Kerja Pasif ialah kata kerja yang berasal daripada Kata Kerja Transitif tetapi yang tidak berawalan men.

Tiga Jenis Kata Kerja Pasif

  • Kata Kerja Pasif Diri Pertama
ImbuhanContoh
Berimbuhan ku-kuangkat, kuatasi, kuberikan, kupercepat, kupelajari, kupersilakan
  • Kata Kerja Pasif Diri Kedua
ImbuhanContoh
Berimbuhan kau-kauangkat, kauatasi, kauberikan, kaupercepat, kaupelajari, kaupersilakan
  • Kata Kerja Pasif Diri Ketiga
ImbuhanContoh
Berimbuhan di-diangkat,diberikan, dipercepat,dipelajari, dipersilakan

Related posts