Faktor Faktor Tercetus Dahagi India 1857 (Sejarah)

Sejarah

Faktor Faktor Tercetus Dahagi India 1857 | Sejarah | My Wislah | Wislah Malaysia |

India adalah sebuah negara yang memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, salah satunya adalah peristiwa Dahagi India. Faktor-faktor yang menyumbang kepada tercetusnya peristiwa tersebut adalah campur tangan British dalam adat resam masyarakat tempatan, pengenalan pendidikan Barat, perasaan dendam sepoi-sepoi India, Akta Pengambilan Khidmat Awam, dan isu senapang riffle Royal Enfield.


Dalam artikel ini, kami akan meneroka lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyumbang kepada tercetusnya peristiwa Dahagi India dan bagaimana ia mempengaruhi sejarah India dan hubungan dengan British.

Faktor Faktor Tercetus Dahagi India 1857

Berikut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan tercetusnya Dahagi India pada tahun1857:


Campur Tangan British dalam Adatresam Masyarakat Tempatan

 • Antara faktor yang mencetuskan Dahagi India adalan campur tangan British dalam adatresam masyarakat tempatan.
 • Campur tangan British jelas ternyata apabila British memperkenalkan undang-undangmelibatkan adat dan kepercayaan masyarakat India. Contohnya, British bertindakmengharamkan amalan Suttee dan Thugee serta amalan membunuh bayi perempuan.Pengenalan Akta Kahwin Semula iaitu membenarkan perkahwinan semula balu-balu dalammasyarakat Hindu mendapat penentangan daripada masyarakat tempatan. Tindakan Britishtersebut dianggap sebagai penghinaan amalan tradisi masyarakat di India.
 • Jelaslah bahawa tindakan British campur tangan dalam adat resam masyarakat tempatanmembawa kepada tercetusnya Dahagi India.

Pengenalan Pendidikan Barat

 • Faktor kedua yang menyebabkan berlakunya Dahagi India adalah pengenalanpendidikan barat.
 • Tindakan British memperkenalkan sistem pendidikan barat menimbulkan rasa tidak puashati dalam kalangan masyarakat tempatan. Perubahan ini tidak disenangi penduduk tempatan kerana jawatan-jawatan penting hanya diberikan kepada penduduk tempatan yangberpendidikan Inggeris. Masyarakat tempatan menganggap tindakan British sebagaipercubaan untuk menyebarkanagama Kristian dalam kalangan masyarakat.
 • Tegasnya, pengenalan pendidikan barat merupakan salah satu faktor yang mencetuskanDahagi India.

Perasaan Dendam Sepoi-Sepoi India

 • Faktor ketiga yang menyebabkan tercetus Dahagi India adalah perasaan dendam sepoi-sepoi India.
 • Tindakan British yang menghantar sepoi-sepoi India berkhidmat di luar negaramenimbulkan kemarahan sepoi-sepoi yang berkasta tinggi. Hal ini disebabkan sepoi-sepoiindia yang berkasta tinggi percaya bahawa kesucian kasta mereka akan hilang apabilamenyeberangilautan. Perkembangan ini menyebabkan sepoi-sepoi India yang diarahkanberkhidmat di Burma enggan mematuhi arahan tersebut.
 • Konklusinya, perasaan dendam sepoi-sepoi India terhadap British juga mendorongkepada berlakunya Dahagi India.

Akta Pengambilan Khidmat Awam

 • Faktor keempat yang mencetuskan Dahagi India adalah Akta Pengambilan KhidmatAwam.
 • Akta ini diperkenalkan oleh Lord Canning mendapat bantahan daripada sepoi-sepoi India.Mengikut akta ini, sepoi-sepoi India yang berkhidmat di luar negara tidak diberikan elauntambahan. Dalam pada itu, amalan diskriminasi dalam pemberian gaji dan kenaikan pangkatdalam tentera menimbulkan penentangan daripasa sepoi-sepoi India.
 • Rumusannya, pengenalanAkta Pengambilan KhidmatAwam melahirkan perasaan tidak puashati dalam kalangan sepoi-sepoi India terhadap pemerintahan British danmencetuskan Dahagi India.

Isu Senapang Riffle Royal Enfield

 • Faktor kelima yang mencetuskan Dahagi India adalan isu senapang Riffle Royal Enfield.
 • Kebanyakan sepoi-sepoi di India menganuti agama Islam atau agama Hindu. Oleh itu, sepoi-sepoi India marah apabila mendapat tahu minyak untuk membersihkan senapang tersebutmengandungi lemak babi dan lembu. Hal ini disebabkan sepoi-sepoi yangmenggunakan senapang tersebut perlu menggigit hujung peluru yang disapu dengan lemakbabi dan lembu. Mereka menganggap British sengaja melakukan hal-hal ini untuk menghinapenganut kedua-dua agama tersebut.
 • Tegasnya, isu senapang Riffle Royal Enfield merupakan faktor serta-mertayang membawakepada peristiwa Dahagi India.

Secara keseluruhannya, faktor-faktor seperti campur tangan British dalam adat resam masyarakat tempatan, pengenalan pendidikan Barat, perasaan dendam sepoi-sepoi India, Akta Pengambilan Khidmat Awam, dan isu senapang riffle Royal Enfield, semuanya telah berkontribusi dalam tercetusnya peristiwa Dahagi India. Melalui kajian sejarah, kita dapat mengambil iktibar daripada pengalaman India dan mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam memahami hubungan antara negara dan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi sejarah.


Penutup artikel ini, kami harap dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menyumbang kepada tercetusnya peristiwa Dahagi India dan bagaimana ia mempengaruhi sejarah India dan hubungan dengan British.


READ :   Sejarah Kemerdekaan Malaysia: Perjalanan Menuju Kesemerdekaan dan Identiti Negara

Related posts