Persamaan Perakaunan (Klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan Bab 3)

Tingkatan 4

Terdapat dua persamaan asas yang menerangkan hubungan di antara akaun-akaun dalam perakaunan. Ini membolehkan anda mengesahkan penyata kewangan untuk memastikan ia tepat dan tidak mengandungi kesilapan.

Persamaan Perakaunan Tanpa Mengambil Kira Hasil dan Belanja


Persamaan asas ini adalah:

Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik

Ini bermaksud jumlah aset sesuatu perniagaan adalah sama dengan jumlah liabilitinya dan modal pemiliknya.

Persamaan Perakaunan Dengan Mengambil Kira Hasil dan Belanja


Persamaan ini lebih rinci dan ia adalah:

Aset = Liabiliti + Modal + Untung Bersih        atau

Aset = Liabiliti + Modal + Hasil – Belanja

Ini bermaksud jumlah aset perniagaan adalah sama dengan jumlah liabilitinya, modalnya ditambah untung bersih atau modal ditambah hasil dikurangkan belanja.

Kesimpulan


Dua persamaan perakaunan ini membolehkan anda mengesahkan penyata kewangan sesebuah perniagaan. Ia membantu mengenal pasti sebarang kesilapan dalam penyata kewangan dan memastikan maklumat yang didedahkan adalah tepat dan lengkap. Ini penting untuk membuat keputusan berdasarkan penyata kewangan yang boleh dipercayai.

READ :   Perakaunan Asas Tunai dan Asas Akruan serta Jenis-jenis Pelarasan  (Nota Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 bab 8 (Pelarasan Tarikh Imbangan dan Penyediaan Penyewa Kewangan Milikan Tunggal)

Related posts