Penyata Kewangan Selepas Pembetulan Kesilapan  (Pembetulan kesilapan Bab 2)

Tingkatan 4

Pembetulan kesilapan dalam akaun nominal pada tahun sebelumnya mempunyai kesan terhadap penyata kewangan tahun semasa. Oleh itu, penyata kewangan perlu dikemaskini untuk memberi maklumat yang tepat.

1. Penyata Yang Terlibat


Penyata kewangan yang memerlukan pembetulan selepas kesilapan dibetulkan ialah:

– Penyata kedudukan kewangan

– Penyata akaun untung rugi

– Penyata aliran tunai


– Penyata perubahan ekuiti

2. Kesan Pembetulan


Kesan pembetulan bergantung kepada:

– Jumlah pembetulan

– Jenis akaun yang dibetulkan

– Tempoh akaun yang dibetulkan

Kesan yang mungkin:

– Meningkatkan atau mengurangkan purata untung tahunan

– Meningkatkan atau mengurangkan purata aset

– Meningkatkan atau mengurangkan purata liabiliti dan ekuiti


3. Tindakan Perlu Diambil

Langkah-langkah yang perlu diambil:

– Membetulkan akaun bagi tahun perakaunan sebelumnya

– Merekodkan jurnal penyesuaian

– Memperbaharui baki akaun

– Menamat tempoh akaun berkenaan

– Memperbaharui penyata kewangan

4. Kelebihan

– Memastikan maklumat tepat disampaikan kepada pengguna penyata kewangan

– Mengurangkan risiko membuat keputusan berdasarkan maklumat yang tidak tepat

– Mempertahankan integriti dan ketelusan perniagaan

KESIMPULAN


Segala kesilapan dalam akaun nominal mesti dibetulkan dengan cepat dan penyata kewangan perlu dikemaskini. Ini penting untuk memastikan wujudnya ketelusan dan akauntabiliti dalam perniagaan. Pembetulan yang tepat dan lengkap perlu dilakukan supaya penyata kewangan memberi gambaran kedudukan kewangan yang sebenar.

READ :   Imbangan Duga (Imbangan duga Bab 1)

Related posts