Karangan Jenis Perbahasaan (Maksud, Format, dan Contoh)

Contoh Karangan SPM SPTM

Karangan Jenis Perbahasaan | Maksud Karangan Jenis Perbahasaan | Format Karangan Jenis Perbahasaan | Contoh Karangan Jenis Perbahasaan |

READ :   3 Contoh Karangan Permainan Tradisional Terbaik (SPM | STPM | Panjang | Pendek)

Maksud Karangan Jenis Perbahasaan

Karangan jenis perbahasan dalam bahasa Melayu ialah satu bentuk karangan yang ditulis dengan tujuan untuk memperbahaskan sesuatu tajuk atau isu dengan memberikan hujah-hujah yang menyokong atau membangkang.


Karangan jenis perbahasan memerlukan penulis untuk mempunyai kemahiran dalam mengemukakan hujah-hujah yang kukuh dan berdasarkan fakta atau bukti yang sahih. Selain itu, penulis juga perlu menguasai teknik-teknik bahasa yang sesuai untuk memperkasakan hujah yang dikemukakan. Sebagai contoh, penulis perlu menggunakan ayat yang berkesan untuk menarik perhatian pembaca dan juga menggunakan perkataan yang sesuai untuk menunjukkan kekuatan hujah yang disampaikan.

Dalam menjalankan karangan jenis perbahasan, penulis perlu memilih tajuk yang relevan dan sesuai dengan isu semasa atau permasalahan yang sedang dibincangkan. Penulis juga perlu mengetahui sudut pandang yang akan digunakan dalam menyampaikan hujah, sama ada menyokong atau membangkang sesuatu tajuk atau isu. Dalam membangunkan hujah-hujah yang dikemukakan, penulis perlu menggunakan fakta atau bukti yang sahih dan juga memberikan contoh-contoh yang relevan untuk memperkuatkan hujah yang disampaikan.

Selain itu, penulis juga perlu memahami struktur karangan yang betul untuk memastikan karangan jenis perbahasan yang dihasilkan mudah difahami oleh pembaca. Karangan jenis perbahasan biasanya mempunyai tiga bahagian utama iaitu pengenalan, isi karangan dan kesimpulan. Dalam pengenalan, penulis perlu memperkenalkan tajuk yang akan dibincangkan dan juga memberikan pandangan awal mengenai isu tersebut. Di bahagian isi karangan, penulis perlu memperkukuh hujah dengan memberikan fakta atau bukti yang sahih serta memberikan contoh-contoh yang relevan. Terakhir, dalam bahagian kesimpulan, penulis perlu mengulang kembali hujah yang telah dikemukakan dan memberikan pandangan keseluruhan mengenai isu yang dibincangkan.

Format Karangan Jenis Perbahasaan

Karangan perbahasan adalah salah satu jenis karangan yang memerlukan kemahiran untuk menyampaikan hujah-hujah yang kukuh dan berdasarkan fakta atau bukti yang sahih. Karangan ini terbahagi kepada tiga bahagian utama iaitu pendahuluan, isi dan penutup.


Pendahuluan merupakan bahagian yang penting dalam karangan perbahasan. Pada perenggan pertama, penulis perlu memberikan kata-kata aluan dan menerangkan tajuk perbahasan secara umum. Selain itu, penulis juga perlu memperkenalkan sudut pandang yang akan digunakan dalam menyampaikan hujah, sama ada menyokong atau membangkang sesuatu tajuk atau isu. Pendahuluan juga perlu menarik minat pembaca agar mereka terus membaca isi karangan.

Bahagian isi merupakan bahagian paling penting dalam karangan perbahasan. Penulis perlu menerangkan hujah di bahagian isi karangan. Lazimnya, isi karangan merangkumi lebih daripada 3 hujah untuk menyokong atau membangkang tajuk yang diberikan. Hujah-hujah yang dikemukakan perlu kukuh dan berdasarkan fakta atau bukti yang sahih. Penulis juga perlu memberikan contoh-contoh yang relevan untuk memperkuatkan hujah yang disampaikan. Selain itu, penulis perlu menggunakan teknik-teknik bahasa yang sesuai untuk memperkasakan hujah yang dikemukakan dan menarik minat pembaca.Bahagian penutup merupakan bahagian terakhir dalam karangan perbahasan. Penulis perlu menegaskan semula dan merumuskan hujah-hujah yang telah dikemukakan lebih awal. Penulis juga perlu memberikan pandangan keseluruhan mengenai isu yang dibincangkan dan mengambil kesimpulan yang tepat. Penulis juga boleh memberikan cadangan atau pandangan untuk masa depan mengenai isu yang dibincangkan.

Selain itu, penulis juga perlu memahami teknik-teknik penulisan yang sesuai untuk menjayakan karangan perbahasan. Antara teknik-teknik yang boleh digunakan adalah teknik perumpamaan, teknik perbandingan, teknik persuasi dan teknik retorik. Teknik-teknik ini boleh membantu penulis untuk memperkasakan hujah yang dikemukakan dan memudahkan pembaca memahami maksud hujah yang disampaikan.a

2 Contoh Karangan Jenis Perbahasaan

Contoh 1: Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Media Sosial

Penggunaan media sosial semakin meningkat pada hari ini. Walaupun media sosial memberikan banyak kelebihan dalam kehidupan kita, ia juga mempunyai kekurangan.

Antara kelebihan penggunaan media sosial ialah ia dapat memudahkan urusan komunikasi dengan keluarga dan rakan-rakan, meneroka pelbagai maklumat dan juga memudahkan urusan perniagaan. Media sosial juga membantu meningkatkan prestasi dalam bidang pendidikan dan juga dapat memperkukuhkan hubungan sosial.

Namun, penggunaan media sosial juga mempunyai kekurangan seperti menjejaskan interaksi sosial di kalangan masyarakat dan juga mengakibatkan masalah kesihatan seperti kegemukan dan masalah mental. Selain itu, terdapat juga isu keamanan seperti kebocoran maklumat peribadi dan juga gangguan keselamatan siber.

Oleh itu, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dan mengambil tindakan yang betul untuk mengurangkan kelemahan penggunaan media sosial. Kita juga harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan media sosial digunakan dengan cara yang betul dan selamat.

Kesimpulannya, media sosial mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam kehidupan kita. Kita perlu bijak dalam menggunakannya dan memastikan ia digunakan dengan cara yang betul dan selamat.

Contoh 2: Kesan Dan Kepentingan Penggunaan Bahasa Inggeris Di Malaysia

Di Malaysia, bahasa Inggeris merupakan bahasa asing yang penting dan digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang. Walaupun penggunaan bahasa Inggeris mempunyai kepentingan dalam kehidupan kita, ia juga mempunyai kesan yang tidak diingini.

Antara kepentingan penggunaan bahasa Inggeris ialah ia dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih luas dan juga memudahkan urusan perniagaan. Selain itu, penggunaan bahasa Inggeris juga dapat memperkukuhkan hubungan dengan negara-negara luar dan memudahkan kita untuk mengakses maklumat serta teknologi terkini.

Namun, penggunaan bahasa Inggeris juga mempunyai kesan negatif seperti pengabaian terhadap bahasa kebangsaan dan mengurangkan kemahiran berbahasa Melayu. Selain itu, terdapat juga isu-isu sosial seperti jurang di antara golongan berpendapatan tinggi dan rendah dalam penguasaan bahasa Inggeris.

Oleh itu, kita harus memastikan penggunaan bahasa Inggeris tidak mengurangkan kepentingan bahasa kebangsaan dan memastikan kita mempunyai kemahiran berbahasa Melayu yang kukuh. Kita juga harus memastikan bahasa Inggeris digunakan dengan cara yang betul dan sesuai dengan budaya kita.


Kesimpulannya, penggunaan bahasa Inggeris mempunyai kepentingan dan kesan negatif dalam kehidupan kita. Kita perlu memastikan bahasa Inggeris digunakan dengan cara yang betul dan tidak mengurangkan kepentingan bahasa kebangsaan serta memastikan kita mempunyai kemahiran berbahasa Melayu yang kukuh.

Related posts